Правила прийому

Правила прийому до Державного навчального закладу

"Ярмолинецький агропромисловий центр професійної освіти"

І. Загальна частина

1.1. Дані Правила прийому розроблені відповідно до статті 14 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» та наказу МОН України від 14.05.2013р. №499 1.2. До Державного навчального закладу «Ярмолинецький агропромисловий центр професійної освіти» приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах. 1.3. Кожен має рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності судимості, місця проживання, мовних або інших ознак, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними. Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на  освіту. Особи з інвалідністю, з особливими освітніми потребами мають рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно їхнім здібностям і можливостям. Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту та/або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту, має право на вступ до ДНЗ «Ярмолинецький агропромисловий центр професійної освіти». Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України. 1.4. Прийом громадян до ДНЗ «Ярмолинецький агропромисловий центр професійної освіти» здійснюється для здобуття професії за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» 1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами.

ІІ. Приймальна комісія

2.1. Прийом до навчального закладу здійснює приймальна комісія. 2.2. Очолює приймальну комісію керівник Державного навчального закладу «Ярмолинецький агропромисловий центр професійної освіти», який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи. 2.3. Правила прийому до закладу освіти  розроблені на календарний рік відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України, затверджуються головою приймальної комісії та погоджуються з Департаментом освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації. 2.4. Приймальна комісія: - організовує прийом заяв та документів; - проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з особливими освітніми потребами, працевлаштування після закінчення закладу освіти; - організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору; - приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування в заклад освіти, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб; - організовує роботу щодо комплектування навчальних груп, з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників; - вирішує інші питання, пов'язані з прийомом. 2.5. Правила прийому до закладу освіти доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди і обумовлюють: - перелік професій згідно з отриманою ліцензією; - вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією; - плановані обсяги прийому та освітні рівні випускників, строк навчання за професіями (додаток №1); - форми здобуття освіти; - обмеження з професій за віком вступників, статтю та медичними показаннями відповідно до законодавства; - перелік вступних випробувань за професіями, порядок і форми їх проведення (співбесіди) та системи оцінювання знань, умінь та навичок (додаток №2); - порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години); - наявність місць у гуртожитку та умови їх надання; - порядок проходження медичного огляду вступників до закладу освіти, що проводять підготовку фахівців для галузей, які потребують обов’язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах. 2.6. Проведення прийому на навчання до Державного навчального закладу «Ярмолинецький агропромисловий центр професійної освіти»  здійснюється  з 1 червня по 16 серпня 2021р., відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів.

 ІІІ. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до закладу освіти, вказуючи обрану професію, форму здобуття освіти, місце проживання, до якої додають: - документ про освіту; - медичну довідку (форма 086-У) - 6 фотокарток розміром 3 х 4см.; - копію паспорта; - довідку про склад сім’ї; - ідентифікаційний номер. Усі ксерокопії звіряються у встановленому порядку. Вступники пред’являють особисто документ, що підтверджує громадянство, та документ, що посвідчує особу чи її спеціальний статус, а особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту та подали відповідну заяву про визнання їх біженцем або особою, що потребує додаткового захисту, надають довідку про звернення за захистом в Україні 3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

 ІV. Умови прийому

4.1. Прийом до закладу освіти проводиться шляхом конкурсного відбору за результатами співбесіди. 4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів. Прийом здобувачів освіти на перепідготовку або підвищення кваліфікації здійснюється шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту». 4.3. Здобувачі освіти, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

V. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом: особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право; діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів  України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами); діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраною професією, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»; особи з особливими освітніми потребами, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом згідно Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг» особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях; діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді». 5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов: - випускники закладу загальної середньої освіти III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю; - випускники закладу загальної середньої освіти II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою; - учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, які для них є профільними; - особи, які вступають до закладу освіти за цільовим направленням на навчання. - призери III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України в рік вступу; - особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»; 5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна  комісія  приймає  рішення,  оформляє  протокол  та оголошує список  осіб,  що рекомендовані  до зарахування на навчання  до закладу освіти за обраною формою здобуття освіти. 5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії. 5.5.  Зарахування до закладу освіти здійснюється наказом  керівника. 5.6. Зарахування до ДНЗ «Ярмолинецький агропромисловий центр професійної освіти» на навчання за рахунок державного та/або місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами здійснюється в межах ліцензійних обсягів.

VІ. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з  закладу освіти. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні регіонального/державного замовлення на прийом з окремих професій навчальний заклад може проводити додатковий прийом. 6.2. Особам, які не зараховані до закладу освіти, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення. 6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного  року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт. 6.4. Контроль за дотриманням Правил прийому до Державного навчального закладу «Ярмолинецький агропромисловий центр професійної освіти» здійснюється Міністерством освіти і науки України та Департаментом освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації.
Проведення прийому на навчання до Державного навчального закладу «Ярмолинецький агропромисловий центр професійної освіти»  здійснюється  з 1 червня по 16 серпня.