Методичні матеріали для педагогів

СПИСОК

педагогічних працівників, які атестуються

 у 2023 – 2024 навчальному році

Атестуються в  черговому порядку:

  • Марценюк Олександр Анатолійович – викладач предметів професійно-теоретичної підготовки на підтвердження раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст вищої категорії».
  • Сидорчук Олег Семенович – викладач суспільних дисциплін на підтвердження раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст вищої категорії».
  • Рогачевська Леся Миколаївна – викладач хімії та біології на підтвердження раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст першої категорії».
  • Кушнір Лариса Анатоліївна – викладач іноземної мови на підтвердження раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст вищої категорії».
  • Кравчук Світлана Миколаївна – майстер виробничого навчання на підвищення тарифного розряду.
  • Дикусар Людмила Петрівна – викладача професійно-теоретичної підготовки на підтвердження раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст першої категорії».

Атестуються в  позачерговому порядку:

  • Нарольський Павло Володимирович – викладач математики на підтвердження раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст другої категорії».
  • Небожинська Інна Григорівна – викладач математики, інформатики та предметів професійно-теоретичної підготовки на підтвердження раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст другої категорії».


Важлива складова післядипломної педагогічної освіти що має цілісну систему дій і заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагогічного працівника, розвиток творчого потенціалу педагогічних колективів навчальних закладів, досягнення позитивних досягнень навчально-виробничого процесу. Участь у методичній роботі має бути професійним обов’язком кожного педагогічного працівника.

Методичний кабінет – структурний підрозділ, що забезпечує розробку та реалізацію державного освітнього стандарту професійного навчання, оволодіння складними професіями відповідно до інтересів, здібностей, стану здоров’я учнів та потреб ринку праці.

Головним завданням методичного кабінету є вдосконалення змісту професійного навчання, що забезпечує підготовку фахівців високого професійного рівня, здатного до професійної мобільності, швидкої адаптації до змін і розвитку в техніці, технологій, системах управління і організації праці в умовах ринкової економіки, відповідно до потреб ринку праці і зростання інформатизації суспільства.Методичні комісії із загальноосвітньої та професійної підготовки:
–   з професії «Електрогазозварник. Слюсар з ремонту автомобілів. Водій автотранспортних засобів»;

–   з професії «Агент з постачання. Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних»;

–   з професії «Швачка. Кравець»;

–   з професії «Муляр. Штукатур. Лицювальник-плиточник»;

–   класних керівників;

–   викладачів загальноосвітніх дисциплін. В педагогічному кабінеті зосереджуються:
Нормативні документи МОН;
Інструктивно-методичні матеріали;
Комплекти навчальної документації з професій і предметів;
Комплекти навчальної відео- та медіотеки;
Навчально-методичні наробки.

Законодавчі акти України з питань ПТО;

Картотека літератури з питань професійно-технічної.

Накопичуються та систематизуються

Картотека передового педагогічного досвіду, картотека методичних матеріалів педагогічного кабінету, створених викладачами і майстрами ліцею;

Тематичні картотеки: будівельний напрямок, електрогазозварювальний напрямок, інноваційні педагогічні технології справа, інноваційні виробничі технології, загальноосвітні дисципліни, інформаційні технології.

 
Експонуються матеріали тематичних методичних виставок:

для оперативного використання нормативні та інструктивні матеріали; надання методичної допомоги для організації навчального процесу; пропагування передового педагогічного та виробничого досвіду; використання інформаційно-телекомунікаційних, Інтернет-технологій.

Методична робота

Методична робота – це система організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності, основаної на дослідженнях науки та передового досвіду, спрямована на удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Структура методичної роботи  з педагогічними працівниками Ярмолинецького професійного ліцею

Основною організаційною формою колективної методичної роботи залишаються методичні комісії, робота яких спрямована на впровадження досліджень педагогічної науки в практичну діяльність, творчий пошук, уміння керувати процесом навчання, органічно поєднувати колективні форми роботи з груповими та індивідуальними.

Завдання методичних комісій:

1.  cприяти професійному, культурному і творчому зростанню педагогів, надавати допомогу у розвитку та підвищення професійної майстерності.

2.  pабезпечувати своєчасне вивчення нормативних документів, виконання нормативних вимог до навчання і виховання учнів.

3.  удосконалювати зміст і форми навчання на засадах гуманізації та демократизації відповідно до концепції національної школи: профілізації у поєднанні з індивідуалізацією навчання.

4.  вивчати і впроваджувати в практику сучасні технології навчання, застосовувати різні форми і методи проведення уроку.

5.  допомагати педагогам в організації самоосвіти та особисто орієнтованих траєкторій розвитку професійної майстерності.

6.  виявляти, узагальнювати та розповсюджувати досвід творчо працюючих педагогів.

МК з професії «Електрогазозварник. Слюсар з ремонту автомобілів. Водій автотранспортних засобів»
Голова МК – викладач спецдисциплін
Голдобін Віктор Анатолійович

МК з професії: «Адміністратор. Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних»

Голова МК – викладач спецдисциплін

Хоптяр Ірина Миколаївна

МК з професії: «Швачка. Кравець»

Голова МК – викладач спецдисциплін

Рисюк Ганна Михайлівна

МК з професії: «Муляр. Штукатур. Лицювальник-плиточник»

Голова МК – викладач спецдисциплін

Білик Микола Миколайович

МК викладачів загальноосвітніх дисциплін

Голова МК – викладач суспільних дисциплін
Сидорчук Олег Семенович

МК класних керівників

Голова МК – викладач української мови та літератури

Шматлай Галина Анатоліївна

Організуючим центром методичної роботи у навчальному закладі є методичний кабінет.
Основними завданнями методичного кабінету є:
– надання допомоги педагогічним працівникам у підвищенні їх науково – методичного рівня та педагогічної майстерності;
– координація змісту форм і методів самоосвіти та колективної роботи педагогічних працівників щодо підвищення їх кваліфікації на вирішення актуальних проблем навчання і виховання;
– пропаганда і впровадження сучасних досягнень психолога – педагогічної науки, перспективного педагогічного досвіду, інноваційних технологій організації навчально – виховного процесу.
У методичному кабінеті знаходяться:
– основні законодавчі акти про освіту, зокрема про професійно-технічну освіту;
– якісний і кількісний склад педагогічних кадрів;
– досягнення психолога – педагогічної науки, перспективного педагогічного досвіду;
– навчальні плани, програми;
– видавничі матеріали регіональних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти, управління освіти, методичного кабінету;
– матеріали атестації педаг огічних кадрів;
– матеріали про перспективний педагогічний досвід;
– педагогічна, науково-методична література, педагогічні, методичні журнали, газети, анкети, схеми, пам’ятки, плани, методичні рекомендації програми, розробки занять;
– документація методичних комісій;
– плани роботи, мікро дослідження з методичної проблеми над якою працює методична комісія, об’єднання, програми, тексти виступів педагогічних працівників на засіданні методичних комісій, результативність їх роботи;
– матеріали роботи творчих груп, шкіл передового досвіду інших динамічних груп;
– план навчання керівників методичних комісій, графік проведення методичних заходів з педагогічними працівниками тощо.

Методична служба ліцею плекає кадри високої педагогічної майстерності, які успішно працюють на кінцевий результат учня.
Всю методичну роботу будуємо так, щоб зацікавити викладачів, майстрів в/н до творчої праці, щоб забезпечити професійне їх спілкування, адже воно сприяє руйнуванню старих стереотипів і готує підґрунтя для нових педагогічних технологій. 

Оснащення нашого методичного кабінету створює необхідні умови для ефективної підготовки викладачів і майстрів виробничого навчання до занять та позаурочних заходів, індивідуальної методичної роботи і самоосвіти, а також для проведення масових методичних заходів. Для оперативного використання в методичному кабінеті зосереджуються, систематизуються і експонуються нормативні та інструктивні матеріали, необхідні для організації навчального процесу: навчальна документація, педагогічна, методична література, дидактичні матеріали.

В методичному кабінеті знаходяться такі технічні засоби навчання:
– мультимедійний проектор та екран;
– комп’ютер;
– принтер (3 в 1) формату А4;
– принтер формату А3;
– ламінатор формату А4 та А3;
– брошуратор.

Публікації в ЗМІ